Vereveningsbijdrage vervangt subsidieregeling verletkosten BBL 3


Heeft u een werknemer in dienst die een BBL-3 opleiding volgt? Dan kunt u als werkgever gebruik maken van de regeling Vereveningsbijdrage. Dit vervangt de regeling Verletkosten BBL 3 die in voorgaande jaren van toepassing was.

Om in aanmerking te komen voor subsidie vereveningsbijdrage dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De aanvrager 

U betaalt als werkgever premie aan het Sociaal Fonds Meubel voor de betrokken werknemer.

De opleiding

 • De werknemer volgt een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg, niveau 3.


Het aanvragen van de subsidie

 • Er kan alleen voor het eerste jaar van de scholing een declaratie ingestuurd worden.
 • Werkgever betaalt het loon door tijdens de schooldag, conform CAO.
 • Werkt de werknemer parttime? Dan moet u de verklaring "doorbetaling schooldag"meesturen.
 • De declaratie dient uiterlijk 1 april na genoemd schooljaar in het bezit te zijn van het ECM.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van 2 loonstroken (aanvang opleiding en einde 1e schooljaar) en de Praktijk Leerovereenkomst (POK) van de betreffende school worden in behandeling genomen.
 • Indien gegevens ontbreken zal het ECM u verzoeken de gegevens binnen 1 maand aan te vullen. Daarna vervalt de mogelijkheid tot vergoeding.
 • Opleidingsgarantie: zodra vaststaat dat de onderneming als werkgever geen opleidingsgarantie geeft als bedoeld in lid 1 onder c. van artikel 32 in de CAO verliest de onderneming het recht op vergoeding.
 • Indien de leerling voortijdig stopt  met de opleiding, dan stopt de vergoeding vanaf dat moment.
 • Subsidie kan aangevraagd worden over een periode van maximaal 52 weken na aanvang van de opleiding.
 • Indien de leerling gedurende een schooljaar instroomt, dan wordt de aanvraag niet eerder dan 52 weken na de instroomdatum ingediend.
 • U dient voor iedere werknemer een apart formulier in te vullen. Kopiëren van het originele aanvraagformulier is toegestaan.


Uitkeringstermijn

 • Uiterlijk drie maanden na binnenkomst van uw aanvraag ontvangt u van het ECM een reactie.
 • Is uw declaratie volledig ingevuld, dan krijgt u van ons een specificatie van de aan u toegezegde subsidie en wordt het bedrag op de aangegeven rekening overgemaakt.


De vergoeding werkgever 

Per werknemer wordt het volgende vergoed:

 • Er wordt uitgegaan van 48 gevolgde schooldagen. Per schooldag  wordt het bruto uurloon vergoed met een toeslag van 25% voor vakantietoeslag, pensioen en sociale lasten.
 • Dagen waarop door omstandigheden geen scholing is gevolgd worden van de 48 dagen afgetrokken. U dient dit op de voorzijde van het subsidieformulier op te geven.
 • Het bruto uurloon wat vergoed wordt is bepaald op het CAO loon, salarisschaal B1 op 1 januari van het schooljaar waarin de leerling de opleiding is gestart.


> Naar download subsidieformulieren