De Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (kortweg Sociaal Fonds Meubel) heeft, overeenkomstig de bepalingen van de CAO ten doel het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen, de werkgelegenheid en scholing, de arbeidsomstandigheden en de bedrijfsgezondheidszorg in de bedrijfstakken, vallende onder de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst regelende de werkgeversbijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.

Voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van werkgelegenheid en scholing is het Expertisecentrum Meubel (ECM) opgericht. Bedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel kunnen dan ook in bijna alle gevallen zonder kosten gebruik maken van dienstverlening van het ECM en gebruik maken van de subsidieregelingen. ECM weet of uw bedrijf aangesloten is bij het Sociaal Fonds Meubel.

CAO

Bedrijven zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel als ze onder de werkingssfeer vallen zoals genoemd in de CAO voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2020-2021.

Namens werkgevers zet Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM) zich in om een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te sluiten samen met de sociale partners. Lees hier meer over de meest recente CAO vanaf de website van CBM.