Subsidieregeling vereveningsbijdrage


Heeft u een werknemer in dienst die een BBL-3 opleiding volgt? Dan kunt u als werkgever gebruik maken van de regeling Vereveningsbijdrage.

De informatie op deze pagina is specifiek voor bedrijven. Voor samenwerkingsverbanden geldt een andere regeling zoals vermeld in de CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2018-2019.

Om in aanmerking te komen voor subsidie vereveningsbijdrage dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De aanvrager 

U betaalt als werkgever premie aan het Sociaal Fonds Meubel voor de betrokken werknemer.

De opleiding

 • De werknemer volgt een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg, niveau 3.


Het aanvragen van de subsidie

 • Er kan alleen voor het eerste jaar van de opleiding een declaratie ingestuurd worden.
 • Werkgever betaalt het loon door tijdens de schooldag, conform CAO.
 • Werkt de werknemer parttime? Dan moet u de verklaring "doorbetaling schooldag" meesturen.
 • De declaratie dient uiterlijk 1 maart na genoemd schooljaar in het bezit te zijn van het ECM.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van 2 loonstroken (aanvang opleiding en einde 1e schooljaar) en de Praktijk Leerovereenkomst (POK) van de betreffende school worden in behandeling genomen.
 • Indien gegevens ontbreken zal het ECM u verzoeken de gegevens binnen 1 maand aan te vullen. Daarna vervalt de mogelijkheid tot vergoeding.
 • Opleidingsgarantie: zodra vaststaat dat de onderneming als werkgever geen opleidingsgarantie geeft als bedoeld in lid 1 onder c. van artikel 32 in de CAO verliest de onderneming het recht op vergoeding.
 • Indien de leerling voortijdig stopt  met de opleiding, dan stopt de vergoeding vanaf dat moment.
 • Subsidie kan aangevraagd worden over een periode van maximaal 52 weken na aanvang van de opleiding.
 • Indien de leerling gedurende een schooljaar instroomt, dan wordt de aanvraag niet eerder dan 52 weken na de instroomdatum ingediend.
 • U dient voor iedere werknemer een apart formulier in te vullen. KopiĆ«ren van het originele aanvraagformulier is toegestaan.


Uitkeringstermijn

 • Uiterlijk twee maanden na binnenkomst van uw aanvraag ontvangt u van het ECM een reactie.
 • Is uw declaratie volledig gecontroleerd door ECM, dan ontvangt u van ons een specificatie van de aan u toegezegde subsidie en wordt het bedrag op de aangegeven rekening overgemaakt.


De vergoeding werkgever 

Per werknemer wordt het volgende vergoed:

 • Er worden maximaal 48 schooldagen vergoed. Dagen waarop door omstandigheden geen scholing is gevolgd worden van de 48 dagen afgetrokken. U dient dit op de voorzijde van het subsidieformulier op te geven.
 • Per schooldag geldt een vergoeding van maximaal 7,75 uur. Per wordt het bruto uurloon dat bepaald wordt op basis van het CAO loon, salarisschaal B1 op 1 januari van het schooljaar waarin de leerling de opleiding is gestart vergoed. Er wordt een toeslag berekend van 25% voor vakantietoeslag, pensioen en sociale lasten.


> Naar download subsidieformulieren