Wat wordt er al gedaan?

Als je als branche een beleid wilt ontwikkelen om vitaliteit, arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid te bevorderen, moet je eerst weten waar je op dit moment staat. Moeten we vanaf nul beginnen, of doen we onbewust al meer dan we denken? Dat het laatste het geval is, komt naar voren in een recent rapport van organisatieadviseur Floor Meijer. Maar ook dat er nog het nodige moet gebeuren.
 

In de meubelindustrie en interieurbouw wordt al het nodige gedaan aan verhoging van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, zo blijkt uit de nulmeting in het rapport. Hiertoe worden instrumenten ingezet als scholing, loopbaanbegeleiding van werknemers en ook beleidsbegeleiding van bedrijven. In vergelijking met veel andere cao's zijn in de meubelindustrie tal van afspraken over employability en scholing vastgelegd. "Vooral door de SSWM wordt voortvarend uitwerking gegeven aan in de cao en protocollen globaal afgesproken intenties, maatregelen en activiteiten," aldus Meijer in het rapport. Deze activiteiten zouden - meer dan nu het geval is - kunnen worden ingezet voor oudere werknemers.

Aanbevelingen

Vanwege de kleinschaligheid van de meubel- en interieurbouwbranche is samenwerking met andere bedrijfstakken wenselijk. Hierbij kan gedacht kan worden aan de totale houtsector maar bijvoorbeeld ook aan de metaalbewerking, waar eveneens veel kleinere (familie)bedrijven zijn en gebruikgemaakt wordt van vergelijkbare productietechnieken. Juist vanwege de kleinschaligheid van de meubelbranche is individuele benadering, hulp en begeleiding van bedrijven belangrijk bij het verhogen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De SSWM kan en wil hierin een belangrijke rol vervullen.

Mede op basis van het onderzoek van Floor Meijer gaat de SSWM een integraal beleids- en activiteitenplan opstellen voor het verhogen van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de branche. Onderdeel hiervan is een bewustwordingscampagne onder bedrijven en medewerkers. De komende tijd zal met ESF-subsidie verdere invulling worden gegeven aan de aanbevelingen.

Hoofdpunten vitaliteitsbeleid

  • Langer werken (verhoogde pensioenleeftijd)
  • Versterkte mobiliteit
  • Gezond en vitaal
  • Slimmer werken
  • Grotere individuele verantwoordelijkheid voor werknemer en werkgever


>Download hier het volledige rapport