Subsidieregeling vereveningsbijdrage


Heeft u een werknemer in dienst die een BBL-3 opleiding volgt? Dan kunt u als werkgever gebruik maken van de regeling Vereveningsbijdrage.

De informatie op deze pagina is specifiek voor bedrijven. Voor samenwerkingsverbanden geldt een andere regeling zoals vermeld in de CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2020-2021. De tekst van de CAO kunt u downloaden via de site van de CBM.

Om in aanmerking te komen voor subsidie vereveningsbijdrage dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De aanvrager 

U betaalt als werkgever premie aan het Sociaal Fonds Meubel voor de betrokken werknemer. Werkgever betaalt, conform de CAO, het loon door tijdens de schooldag.

De opleiding

 • De werknemer volgt een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg, niveau 3.


Het aanvragen van de subsidie

 • Er kan alleen voor het eerste jaar van de opleiding een declaratie aangevraagd worden. U kunt de subsidie aanvragen met het subsidieportal van ECM op: portal.mijnecm.nl.
 • Om het bedrag van de subsidie te bereken kunt u dit rekenhulpmiddel gebruiken. Vul de gevraagde gegevens in en upload dit bestand in het subsidieportal bij elke werknemer waarvoor u de subsidie aanvraagt. In het bestand kunt u gegevens van meerdere werknemers invoeren.
 • Werkt de werknemer parttime? Dan moet u de verklaring "doorbetaling schooldag" meesturen.
 • De subsidie-aanvraag dient uiterlijk 1 maart na genoemd schooljaar in het bezit te zijn van ECM.
 • Via het subsidieportal moet u 2 loonstroken (aanvang opleiding en einde 1e schooljaar) en de Praktijk Leerovereenkomst (POK) van de betreffende school uploaden.
 • Opleidingsgarantie: zodra vaststaat dat de onderneming als werkgever geen opleidingsgarantie geeft, dan verliest de onderneming het recht op vergoeding.
 • Indien de leerling voortijdig stopt  met de opleiding, dan stopt de vergoeding vanaf dat moment.
 • Subsidie kan aangevraagd worden over een periode van maximaal 52 weken na aanvang van de opleiding.
 • Indien de leerling gedurende een schooljaar instroomt, dan wordt de aanvraag niet eerder dan 52 weken na de instroomdatum ingediend.
 • U dient voor iedere werknemer apart een aavraag te doen via het subsidieportal.


Uitkeringstermijn

 • Na het indienen van uw aanvraag in het portal ontvangt u van ons een bevestiging. Is de aanvraag volledig, dan wordt het bedrag binnen een maand aan u overgemaakt.


De vergoeding werkgever 

Per werknemer wordt het volgende vergoed:

 • Er worden maximaal 48 schooldagen vergoed. Dagen waarop door omstandigheden geen scholing is gevolgd worden van de 48 dagen afgetrokken. U dient dit in het rekenhulpmiddel dat u in het subsidieportal upload op te geven.
 • Per schooldag geldt een vergoeding van maximaal 7,75 uur. Per student wordt het bruto uurloon dat bepaald wordt op basis van het CAO loon, salarisschaal B1 op 1 januari van het schooljaar waarin de student de opleiding is gestart vergoed. Er wordt een toeslag berekend van 25% voor vakantietoeslag, pensioen en sociale lasten.